กศน.ตำบลหนองเทาใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

โครงการขยายผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

โครงการพัฒนาครู กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอปลาปาก ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปลาปาก


วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน. ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน

คณะครู กศน.อำเภอปลปาก เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน
การจัดการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
ในวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมมิคาเอล อำเภอเมืองจังหวักนครพนม


วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การออมแห่งชาติ

คณะทำงานการออมแห่งชาติ ระดับตำบล ได้ออกประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชาวบ้านให้สมัครออมเงินกับโครงการออมเงินแห่งชาติ หรือ กอช. ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ วัดโนนศรีบัวทอง ม.2 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560